Mittetulundusühing Järvamaa Ühistranspordi Keskus

Põhikiri

I Üldsätted

 1. Mittetulundusühing Järvamaa Ühistranspordi Keskus (edaspidi nimetatud „Keskus“) asukoht on Paide.
 1. Keskus on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on ühistranspordi korraldamine, Keskuse ühine majandamine ja selle tegevusest tulenevate mittetulundusühingu liikmete ühiste huvide esindamine.
 1. Ühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille asutamise aluseks on Mittetulundusühingute seadus ja Ühistranspordiseadus ning oma tegevuses juhindub ta Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 1. Keskus võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. Keskus vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Keskus ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.
 1. Keskus valdab, kasutab ja käsutab kogu talle kuuluvat vara.

II  Mittetulundusühingu liikmeks võtmise, liikmeks võtmisest keeldumise, väljaastumise, väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Keskuse liikmeteks võivad olla juriidilised isikud. Riigil ja omavalitsusüksustel peab olema Keskuses enamusotsustusõigus.
 1. Keskuse liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab juhatus läbi ühe kuu jooksul avalduse saabumise päevast arvates.
 1. Keskuse liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastuvõtuotsuse tegemisele järgnevat päeva. Liikmeks vastuvõtmisega tekivad liikmelisusesttulenevad õigused ja kohustused.
 1. Keskuse liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui liikmeks võtmine on vastuoluspõhikirja punktis 6 sätestatud tingimustega või ei ole otstarbekas. Keskuse liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse isikule, keda ei           võetud liikmeks, kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
 1. Keskuse liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsus peab sisaldama liikmeks vastuvõtmisest keeldumise põhjuse. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale, kui selle on teinud juhatus, võib edasi kaevata üldkoosolekule ühe kuu jooksul otsusest teadasaamise päevast arvates. Üldkoosolek peab kaebuse läbi vaatamaja tegema otsuse kaebuse saamisele järgneval üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha  peab kaebuse esitajale teatama kirjalikult. Üldkoosoleku otsuse ärakiri saadetakse kaebuse esitajale kolme päeva jooksul selle tegemise päevast arvates.
 2. Liikmel on õigus Keskusest välja astuda, teatades sellest ette kaks aastat, kusjuures eelnevalt peavad olema kindlaks tehtud väljaastuva liikme ja Keskuse vastastikused varalised õigused ja kohustused ning on kokku lepitud kohustuste täitmise tähtaegades.
 1. Liige arvatakse Keskusest välja juriidilise isiku lõppemisel.
 1. Liikme Keskusest väljaarvamise otsuse ärakiri saadetakse koheselt väljaarvatud liikmele.
 1. Liige loetakse Keskusest väljaastunuks juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates. Juriidilise isiku lõppemisel loetakse ta Keskusest väljaarvatuks tema lõppemisele järgnevast päevast arvates.
 1. Päevast, mil liige loetakse Keskusest väljaastunuks või väljaarvatuks, lõpevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
 1. Keskus peab oma liikmete registrit, kuhu kantakse järgmised andmed ja nende muudatused:

1)       juriidilise isiku nimi;

2)       juriidilise isiku registrikood;

3)       juriidilise isiku asukoht;

4)       liikmemaksu suurus ja selle tasumine;

5)       liikmeks astumise aeg;

6)       Keskusest väljaarvamise aeg ja põhjus või väljaastumise aeg.

III Mittetulundusühingu liikme õigused, kohustus ja varaline vastutus

 1. Keskuse liikmel on õigus:

1)       osa võtta üldkoosolekutest;

2)       valida Keskuse juht- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;

3)       saada informatsiooni Keskuse tegevuse kohta, sealhulgas tõendeid ja ärakirju Keskuse dokumentidest;

4)       kasutada teisi õigusaktides sätestatud õigusi.

 1. Keskuse liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse kehtetuks tunnistamiseks pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.
 1. Keskuse liige on kohustatud:

1)       täitma põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;

2)       tasuma tähtaegselt liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid;

3)       hüvitama seadusega ettenähtud korras Keskusele ja teistele liikmetele tekitatud kahju.

 1. Keskuse liige ei vastuta Keskuse kohustuste eest. Kui Keskuse liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta Keskuse kohustuste eest ka tasumata osamaksu ulatuses, sealhulgas ka enne tema liikmeks vastuvõtmist tekkinud Keskuse kohustuste eest.

IV Mittetulundusühingu vara ja tegevus

 1. Keskuse vara tekib liikmete liikmemaksudest, sihtotstarbelistest ja muudest maksetest, Keskuse vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute abist ja annetustestning muudest laekumistest.
 1. Tähtaegselt tasumata maksed võib sisse nõuda kohtu korras või rakendada sundtäitmist.
 1. Keskuse vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu liikmete vahel jaotamisele.
 1. Keskus peab oma tegevuse ja varade raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras (vastavalt raamatupidamisseadusele) ning vastutab nende tõesuse eest.
 1. Keskuse raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad revisjonikomisjon ja seaduses sätestatud isikud oma pädevuse piires.

V Mittetulundusühingu juhtimine

 1. Keskuse juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
 1. Liikmete üldkoosolek on Keskuse kõrgeim juhtimisorgan, mille pädevusse kuulub:

1)       põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

2)       Keskuse ühinemise ja jagunemise ning lõpetamise otsustamine;

3)       laenu võtmine Keskuse nimel;

4)       eelarve kinnitamine;

5)       aastaaruande ja bilansi kinnitamine ning majandustegevuse aastakava arutamine;

6)       revisjoniaruande kinnitamine;

7)       juhatuse tegevusele hinnangu andmine;

8)       kapitalide moodustamine;

9)       juhatuse liikmete arvu, tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

10)    juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;

11)    muu ühingu või liidu liikmeks astumise otsustamine;

12)    Keskuse kodukorra kinnitamine;

13)    liikmemaksu, sihtotstarbeliste maksete ja muude maksete suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine;

14)    kinnisvara ostmine;

15)    muude Keskuse tegevusega seonduvate küsimuste otsustamine.

 1. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
 1. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kolme kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates.
 1. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või vähemalt 1/10 Keskuse liikmete või 1/3 juhatuse liikmete või revisjonikomisjoni nõudmisel.
 1. Kui juhatus ei ole ühe kuu jooksul vastava avalduse saamisest üldkoosolekut kokku kutsunud, on Keskuse liikmetel õigus pöörduda revisjonikomisjoni poole, kes kutsub üldkoosoleku kokku 15 päeva jooksul alates avalduse saamisest. Revisjonikomisjoni poolt selle nõude täitmata jätmise puhul on vähemalt 1/10 Keskuse liikmetel õigus omal initsiatiivil üldkoosolek kokku kutsuda.
 1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht ja aeg ning päevakord. Kui tuleb arutusele põhikirja muutmine või täiendamine, siis lisatakse kutsele põhikirja muudatuse või täienduse projekt.
 1. Keskuse juhatus annab vähemalt kaks nädalat enne korralist üldkoosolekut igale liikmele tutvumiseks majandustegevuse aastakava ja eelarve projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga.
 1. Majandustegevuse aastakava peab sisaldama:

1)       Keskuse majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;

2)       liikmete kohustusi sihtkulutuste kandmisel.

 1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui üldkoosolekule on ilmunud vähem kui pooled või vähem kui pooled liikmetest, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul.
 1. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
 1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid üle poole koosolekul osalenud liikmetest ja põhikirjas ei ole sätestatudkvalifitseeritud häälteenamuse nõuet. Otsus põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja vastuvõtmise ning Keskuse reorganiseerimise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest.
 1. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 1. Keskuse liikmete üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
 1. Juhatus on Keskuse alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mille pädevusse kuulub:

1)       liikmete registri pidamine;

2)       liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

3)       töötajatega töölepingute sõlmimine ja lõpetamine ning palgatingimuste määramine;

4)       majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule;

5)       majandustegevuse aastakava ja eelarve koostamine ning esitamine üldkoosolekule;

6)       Keskuse haldamine ja majandamine;

7)       üldkoosoleku otsuste täideviimine;

8)       vallasvara soetamine ja võõrandamine;

9)       muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

 1. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek, kusjuures väikseim juhatuse liikmete arv on viis. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletusel.
 1. Keskust võib esindada kolm juhatuse liiget ühiselt, kusjuures üks esindajatest peab olema juhatuse esimees.
 1. Juhatuse volituste tähtaeg on neli aastat.(Muudetud JÜTK-i  üldkoosoleku pr. nr 12  04.06.09 alusel)
 1. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. Juhatuse esimees määrab enda äraoleku ajaks juhatuse liikmete hulgast enda asendaja.
 1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
 1. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa vähemalt ½ juhatuse liikmetest.
 1. Juhatuse koosolekul on kõigil juhatuse liikmetel üks hääl.
 1. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe või tema asendaja hääl.
 1. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed.
 1. Juhatuse otsus jõustub selle vastuvõtmise momendist.
 1. Juhatuse liikmed vabanevad vastutusest eelmise majandusaasta tulemuste eest, kui üldkoosolek on juhatuse tegevuse heaks kiitnud.

VI Hääletamine ja häälte jagunemine üldkoosolekul

 1. Keskuse liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel:

1)       Keskuse nõue tema vastu, tema vabastamine varalistest ja muudest kohustustest;

2)       tema väljaarvamine Keskusest;

3)       tema ja Keskuse vahelist lepingut puudutavad küsimused.

 1. Juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.
 1. Põhikirja punktides 52. ja 53. nimetatud liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
 1. Liikmete üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.

VII Mittetulundusühingu tegevuse revideerimine

56      Keskuse kontrollorgan on revisjonikomisjon. Revisjonikomisjonis on 3 liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kaks aastat.

57      Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla Keskuse juhatuse liige ega raamatupidaja, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.

58      Revisjonikomisjon viib läbi Keskuse majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.

59      Revisjonikomisjoni liikmel on õigus ja kohustus kontrollida Keskuse vara, raamatupidamisdokumente ning õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks.

60      Revisjonikomisjoni liikmel on õigus  osa võtta juhatuse koosolekust ilma hääleõiguseta.

61      Revisjonikomisjoni koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

62      Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku revisjonikomisjoni liikmetest. Igal revisjonikomisjoni liikmel on koosolekul üks hääl.

63      Revisjonikomisjoni otsus on vastu võetud, kui  selle poolt on üle poole kohalolijatest.

64      Revisjonikomisjoni otsused protokollitakse. Revisjonikomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik otsuse poolt hääletanud revisjonikomisjoni liikmed.

 

VIII Mittetulundusühingu lõpetamine

65      Keskus lõpetatakse:

1)       üldkoosoleku otsuse alusel;

2)       kohtuotsusega;

3)       muudel seaduses ettenähtud alustel.

66      Keskuse lõpetamise otsus loetakse üldkoosolekul vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest.

67      Keskuse liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega Keskuse lõpetamise kohta, on õigus pöörduda kohtu poole ühe kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

68      Keskus lõpetatakse kohtuotsusega:

1)       kui üldkoosolek ei ole võtnud vastu lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik;

2)       muudes seaduses sätestatud juhtudel.

69      Keskuse lõpetamisotsuse kandmiseks mittetulundusühingute registrisse esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui Keskus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.

70      Keskuse lõpetamisel valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kellel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

71      Likvideerimiskomisjon lõpetab Keskuse tegevuse, nõuab sisse võlad ja rahuldab võlausaldajate nõuded ning annab ülejäänud vara ja vahendid üle üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikutele.

Põhikiri on kinnitatud 01.11.2000

Asutajad Volitatud esindaja Allkiri
Albu vald reg. nr 75004346Järva-Madise Albu side 73402 Järvamaa Kalju Kertsmik /Allkiri/
Ambla vald reg. nr.75003329Lai 22 Ambla 73502 Järvamaa Harri Lepamets /Allkiri/
Imavere vald reg. nr.75004866Imavere 72401 Järvamaa Jüri Ellram /Allkiri/
Järva-Jaani vald reg. nr. 75008261Pikk 28 Järva-Jaani 73301 Järvamaa Kalle Põld /Allkiri/
Kabala vald reg. nr. 75004062Pargi 1 Kabala 72001 Järvamaa Urmas Kupp /Allkiri/
Kareda vald reg. nr. 75013196Peetri 73101 Järvamaa Aare Uleksin /Allkiri/
Koeru vald reg. nr. 75004027Paide tee 5 Koeru 73001 Järvamaa Jaago Kuriks /Allkiri/
Koigi vald reg. nr. 51002331Koigi 72501 Järvamaa Margus Lääts /Allkiri/
Lehtse vald reg. nr. 51001366Lehtse 73601 Järvamaa Piret Pihel /Allkiri
Oisu vald reg. nr. 75004275Estonia pst.3 Oisu 72301 Järvamaa Toomas Marrandi /Allkiri/
Paide vald reg. nr. 75005819Veski 12 72713  Paide Järvamaa Ülo Ansberg /Allkiri/
Roosna-Alliku vald reg. nr. 75004524Pargi 10 Roosna-Alliku 73201 Järvamaa Rein Köster /Allkiri/
Türi vald reg. nr. 51001768Paide 6 72211 Türi Järvamaa Enn Mäger /Allkiri/
Väätsa vald reg. nr. 75013479Pikk 9 Väätsa 72801 Järvamaa Toomas Anderson /Allkiri/
Paide linn reg. nr. 75002436Keskväljak 14 72711 Paide Järvamaa Tõnis Kõiv /Allkiri/
Türi linn reg. nr. 75006279Kohtu 2 72213 Türi Järvamaa August Albert /Allkiri/
Järva Maavalitsus reg. nr. 70001188Rüütli 25 72713 Paide Järvamaa Theo Aasa /Allkiri/